image
image
image
image

Cégünkről

A hitelszövetkezetekről, és a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet megalakulásáról

A hitelszövetkezet, mint jogintézmény Magyarországon sem új keletű, hiszen a két világhá-ború között számos ilyen szervezet működött hazánkban. A század első felében az Országos Hitelintézeti Központ, és körzeti intézményei, - több mint 1400 - alkották a legerősebb szövetkezeti hálózatot. Ezek egészen az 1950-es évek elejéig tevékenykedtek. Létüknek az ellehetetlenülést eredményező új gazdasági, politikai környezet és az államosítás vetett véget.

A mezőgazdasági szövetkezetek az 1970-es években likviditási gondjaikat enyhítendő Kölcsönös Támogatási Alapot hoztak létre. 1995-ben az egyébként igen jól működő ún. KTA-kat a jogszabályi változások következtében meg kellett szűntetni. A megmaradt források egy részét felhasználva közel kétéves előkészítő munka eredményeként 1994. február 24-én - a térségben elsőként - 31 szövetkezet, gazdasági társaság és 91 magánszemély 31 millió forint részjegy tőkével, a szövetkezeti és a pénzintézeti törvény előírásai maradéktalan betartása mellett megalakította a Tiszántúli Első Hitelszövetkezetet.

A Hitelszövetkezet alapítói  mezőgazdasági szövetkezetek, illetve jogutódjaik meghatározó tagjaiból kerültek ki, és jelenleg is ezeknek a szervezeteknek a képviselői gyakorolják a közgyűlésen/küldöttgyűlésen, az igazgatóságon és a felügyelő bizottságon keresztül a legfontosabb tulajdonosi jogokat.

A hitelszövetkezeti szerveződés tehát a szövetkezeti agrárszektorból indult, az okok az egyéni és társas vállalkozások finanszírozásának elégtelenségében, a megtakarítások biztonságos, átlátható elhelyezésének igényeiben keresendők. Ezek a tényezők indukálták a szövetkezeti alapon szerveződő pénzintézet, a hitelszövetkezet létrehozását, amely szolgáltatásait kizárólag tagjai körében, érdekében és ellenőrzése mellett végzi. Sajnos a rendszerváltozás, az elmúlt közel két évtized nem kedvezett a termelői összefogásnak, az alulról jövő szövetkezeti kezdeményezéseknek, a szövetkezetek, így a hitelszövetkezetek további térhódításának sem.

 

A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet tevékenységi köre

Hitelszövetkezetünk a pénzintézeti tevékenység végzésére vonatkozó alapvető engedélyeket 1994-ben kapta meg. A működéssel összefüggő további jogosítványokat a szervezet építésével párhuzamosan szerzete meg a szövetkezet. Napjainkra a hitelszövetkezet a legfontosabb banki tevékenységeket gyakorolhatja.

 

A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet székhelye, egységei

A hitelszövetkezet működési területe döntően az Észak-alföldi régióra, ezen belül is elsősorban Hajdú-Bihar megyére koncentrálódik. Jelenleg a debreceni központi egységen kívül a megye 6 településén - Biharnagybajomban, Hajdúszováton, Hajdúdorogon, Hajdúböszörményben, Létavértesen és Derecskén – működtet egységet a hitelszövetkezet . (A nádudvari és hajdúnánási egység átmenetileg szünetelteti működését.)

 

A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet szervezeti felépítése

A hitelszövetkezet tevékenységét kizárólag tagjai körében végzi. Hitelszövetkezetünknek jelenleg 1.689 tagja van, melyből a jogi személy tagok száma 151. A hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatást csak azon személynek/szervezetnek nyújthat a cég, aki/amely a hitelszövetkezet tagjává válik. Hitelszövetkezeti taggá az válhat, aki elfogadja a hitelszövetkezet Alapszabályában foglaltakat, belépési nyilatkozat (belépési nyilatkozat természetes személy, jogi személy részére) kitöltésével felvételét kéri a hitelszövetkezetbe, az igazgatóság a kérelmet elbírálva felveszi a tagok közé és a tag a jegyzett részjegyet (minimális összege természetes személyek esetében kettőezer, cégek esetében húszezer forint) befizeti.

A közgyűlés a hitelszövetkezet legfőbb önkormányzati szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés mellett küldöttgyűlés működik, amely széleskörű döntési jogosítványokkal rendelkezik. A küldöttgyűlés létszáma 67 fő. A küldötteket a tagok 5 évi időtartamra választják az egyes körzetekhez tartozó taglétszám alapulvételével.

A hitelszövetkezet közgyűlése/küldöttgyűlése magánszemély tagjai közül öttagú igazgatóságot és öttagú felügyelő bizottságot választott. Az igazgatóság a közgyűlés/küldöttgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a hitelszövetkezet tevékenységét, míg a felügyelő bizottság ellátja a tagok tulajdonosi és önkormányzati érdekeinek képviseletét. (A hitelszövetkezet korábbi és jelenlegi tisztségviselői és munkatársai kizárólag a hitelszövetkezet tagjai köréből kerültek ki.) A hitelszövetkezet általános igazgatási tevékenységének felelős vezetői az ügyvezető igazgatók. A vonatkozó előírásoknak megfelelően a hitelszövetkezetnek két munkaviszonyban álló ügyvezető igazgatója van.

 

A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet üzleti tevékenysége

A hitelszövetkezet üzleti aktivitása, mérlegfőösszege, jegyzett tőkéje, saját tőkéje, eredménye 1994-től kezdődően évről-évre a tőkeemeléssel, a tevékenységi kör fokozatos bővítésével és a tagi kör növelésével fokozatosan emelkedett. A hitelszövetkezet gazdálkodása évek óta eredményes, melyet az aktuális  mérlegadatok, könyvvizsgálói jelentésis szemléltetnek.

 

 A hitelszövetkezet üzletpolitikájában prioritást élvez a tagság szolgálata, az engedélyezett tevékenységek jelentős kiterjesztése, a tagok, tulajdonosok kamat- és osztalékelvárásainak való megfelelés. Az üzletpolitika részeként olyan kamatpolitikát érvényesítünk, amellyel jelenlegi és leendő tagjaink érdeklődését felkeltve bizalmukat is megnyerhetjük.

Hitelszövetkezetünk az „óvatos menetelés” üzleti filozófiáját követi. A mértéktartást számos körülmény indokolja. A szövetkezés ezen formáját ma is számos diszkrimináció éri, amely megjelenik a végezhető tevékenységek behatárolásában, a szövetkezés mindmáig rendezetlen jogszabályi feltételeiben, a sajátosságok el nem ismerésében, a magyar agrárgazdaság középtávú tervezhetőségének nehézségeiben stb. egyaránt.

Céljaink között szerepel, hogy a hitelkihelyezések helyben, lehetőség szerint abban a régióban jelenjenek meg, ahol a kihelyezés forrásai (betétek) keletkeztek. Célunk, hogy az agrárgazdasághoz, vidékhez kötődő tagjainkat megfelelő hitelkonstrukciókkal finanszírozzuk.

A különféle betéti konstrukciók révén koncentrált források szolgálnak a tagok megalapozott hitelcéljai biztosítására. A hitelezés mellett a tevékenységi körbe tartozik a faktorálás, a garanciavállalás, a kezességvállalás, a letétkezelés szolgáltatások nyújtása is.

A hitelszövetkezet részt vesz a Magyar Fejlesztési Bank (www.mfb.hu) által meghirdetett egyes hitelkonstrukciók közvetítésében, amelynek révén tagjaink igen kedvező feltételek mellett juthatnak hosszúlejáratú hitelkonstrukciókhoz. (Részletes feltételek az Új Magyarország Kisvállalkozási hitelprogram leírásában.)

 

A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet intézményi kapcsolatai

Hitelszövetkezetünk 1994 óta alapító tagja a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapjának (HBA), és 1998 óta tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak is.

A hitelszövetkezet kiegyensúlyozott partnerkapcsolatot ápol más intézményekkel (pl. PSZÁF, MNB, GIRO Rt., APEH, minisztériumok) és hatósági szervezetekkel is. A társ hitelszövetkezetekkel igen szoros üzleti és egyéb területre kiterjedő együttműködés alakult ki, amelyből a Széchenyi István Hitelszövetkezettel való kapcsolat külön figyelmet érdemlő.

A hitelszövetkezet tagjai kiemelkedő fontosságúnak tekintik a Magyar Fejlesztési Bankkal kialakuló együttműködést, amely jelentős növekedési potenciált eredményezhet a hitelszövetkezet számára is.

Hitelszövetkezetünk alakulása óta tagja a MOSZ-nak, illetve a helyi Teszöv-nek és tagja az Agrárkamarának is. Végezetül, de nem utolsósorban megemlítendő, hogy érdemi szakmai kapcsolatot ápolunk a határainkon túli a Sepsiszentgyörgyi Hitelszövetkezettel is.

 

Összefoglaló

Testületeink, vezetőink abban bíznak, hogy hitelszövetkezetünk sajátos eszközeivel hozzá tud járulni a tagok gazdasági pozícióinak javításához. Célunk, hogy hosszabb távon is megnyerjük tagjainkat a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésben. A jövő az összefogásé, aki ezt nem vállalja fel, az előbb-utóbb perifériákra szorulhat!

Hitelszövetkezetünk tagjai, testületei bíznak abban, hogy az alulról jövő kezdeményezés hitelszövetkezeti formájára a kormányzat, ezen belül az agrárágazat irányítói is felfigyelnek és a rendelkezésükre álló eszközökkel - nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan - támogatni fogják a szövetkezeti önszerveződés ezen régi-új típusát.

Debrecen, 2008. június 30.

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet

igazgatósága

Alapszabályzat:
Gazdálkodási adatok, közzététel, mérleg, könyvvizsgálói jelentések:

2007

Mérleg,eredménykimutatás,cash-flow 2007.12.31(PDF)

Könyvvizsgálói jelentés 2007(JPG)

2008

Nyilvánosságrahozatal_2008

Könyvvizsgálói jelentés 2008

Mérleg,eredménykimutatás,cash-flow 2008.12.31

2009

Mérleg 2009.12.31

Eredménykimutatás 2009.12.31

Könyvvizsgálói jelentés 2009

2010

Könyvvizsgálói jelentés 2010 évről (2011.05.31)

Eredménykimutatás 2010 évről (2011.05.31)

Mérleg 2010 évről (2011.05.31)

Nyilvánosságrahozatal 2010 évről (2011.05.31)

2011

Könyvvizsgálói jelentés 2011 évről (2012.05.31)

Eredménykimutatás 2011 évről (2012.05.31)

Mérleg 2011 évről (2012.05.31)

Nyilvánosságrahozatal 2011 évről (2012.05.31)

2012

Könyvvizsgálói jelentés 2012 évről (2013.05.02)

Eredménykimutatás 2012 évről (2013.05.02)

Mérleg 2012 évről (2013.05.02)

Nyilvánosságrahozatal 2012 évről (2013.05.02)

2013

Könyvvizsgálói jelentés 2013 évről (2014.05.31) új

Eredménykimutatás 2013 évről (2014.05.31)uj

Mérleg 2013 évről (2014.05.31)uj

.Nyilvánosságrahozatal 2013 évről (2014.05.31)uj